Home » ISO9001 / Convenant ILenT

ISO9001 / Convenant ILenT

NEN-EN-ISO 9001:2008 certificering

De ISO 9001:2008 normen zijn specifieke kwaliteitseisen waaraan een managementsysteem moet voldoen. Als een managementsysteem is gecertificeerd volgens deze norm, betekent het dat de interne bedrijfsvoering optimaal is geregeld.

KRAS Touringcars is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan de internationale normen die gesteld zijn voor kwaliteitsmanagement. Dit is een bewijs dat onze organisatie op een gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.Dit levert veel op: goede produkten en diensten, gemotiveerde medewerkers, minder kosten en het allerbelangrijkste: tevreden klanten.

Convenant met Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILenT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardig toezicht en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.

KRAS Touringcars heeft een handhavingsconvenant afgesloten met de Inspectie Leefomgeving en Transport, afgekort ILenT. In dit convenant zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen het ILenT en KRAS Touringcars over het verzorgen van controles en het bereiken en toetsen van gezamenlijke doelstellingen met betrekking tot onder meer veiligheid en milieu.

Onze interne controles op het gebied van de wettelijke rij- en rusttijden zijn zo bekwaam dat onze chauffeurs door de inspecteurs van het ILenT niet meer steekproefsgewijs zullen worden gecontroleerd. Wederzijds vertrouwen is hierbij het uitgangspunt.

Voor de website van Kiwa / ISO90001 [klik hier]
Voor de website van IL&T [klik hier]